International Journal of Mathematics and Soft Computing

Cosmos Impact Factor: 5.120, Universal Impact Factor: 28.4587Vol 6, No 2 (2016): International Journal of Mathematics and Soft Computing

Table of Contents

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND SOFT COMPUTING

R Murali, A Antony Raj, S Sudha
PDF
1 - 11
Ujwala Nilkanth Deshmukh
PDF
13 - 19
K Radha, Natesan Kumaravel
PDF
21 - 32
S K Vaidya, R M Pandit
PDF
33 - 41
Ujwala Deshmukh, Smita Amogh Bhatavadekar
PDF
43 - 56
D Antony Xavier, Rosary Maria Singaraj, Elizabeth Thomas, Andrew Arokiaraj
PDF
57 - 64
U M Prajapati, R M Gajjar
PDF
65 - 73
Nithya Sai Narayana
PDF
75 - 85
G Britto Antony Xavier, T. G Gerly
PDF
87 - 95
D. K Thakkar, Ashish Amrutlal Prajapati
PDF
97 - 104
N Murugesan, R Anitha
PDF
105 - 110
Vinayak K Gedam, Mahamad Banekhan Pathan
PDF
111 - 119
S Abirami, S Murugesan
PDF
121 - 130
Santhi Maheswari, C Sekar
PDF
131 - 143